AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE

    

Az Úr Jézus kívánsága szerint, II. János Pál pápa kezdeményezésére, Húsvét 2. vasárnapján kell ezt megülnünk, ami a megváltás Húsvéti misztériuma és az Irgalmasság ünnepe között fennálló szoros összefüggésre utal.
Az Irgalmasság ünnepe nemcsak egy nap, melyen Istent különösképpen tiszteljük ebben a titokban, hanem a kegyelem napja is minden ember számára, de különösen a bűnösöknek. Az Úr Jézus ehhez az ünnephez nagy ígéreteket fűzött. A legnagyobb ígéret azokra vonatkozik, akik e napon méltóan veszik magukhoz az Oltáriszentséget - ez az ígéret a "bűnök és az értük járó büntetés teljes elengedése", vagyis olyan kegyelem, amilyet csak a keresztség szentségében kaphat az ember. Ennek az ünnepnek nagysága abban áll, hogy mindenki, még azok is, akik még csak ezen a napon térnek meg, bármit kérhetnek Istentől, ha az megegyezik az ő akaratával.

"Azt kívánom, - mondta Jézus Fausztina nővérnek, - hogy a képet (...) Húsvét után az első vasárnapon (azaz Húsvét 2. vasárnapján) ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe (49). Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége; a kegyelmek egész tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Az a lélek, aki gyónáshoz és szentáldozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól. Ezen a napon nyitva állnak Isten zsilipjei, melyeken keresztül a kegyelmek folynak. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha a bűnei skarlátpirosak lennének is (699). Az Irgalmasság ünnepe bensőmből fakadt az egész világ számára (1517) és könyörületességem mélységében van megerősítve". (420)

Az ünnepet kilenced készíti elő, amely az Isteni Irgalmasság rózsafüzérének elmondásából áll (9 napon át, Nagypéntektől kezdve). Lapozzon, ha szeretné a kilencedet, és az Irgalmasság rózsafűzér titkait megismerni.

Az Isteni Irgalmasság ünnepének története

Helena Kowalska 1905. augusztus 25-én született a len­gyelországi Glogowiec faluban tízgyermekes vallásos paraszt­család harmadik gyermekeként. Gyermekkorától kezdve mély vallásos lelkület, az ima szeretete, a szorgalom, az engedelmesség és az emberi nyomor iránti érzékenység jellemezte. Az iskolát csak két és fél évig látogathatta: tizenhat éves, mikor szolgáló lesz, hogy szülein segítsen.
A hivatás hangja már hétéves korában megszólal lelkében, de szülei nem akarják, hogy kolostorba lépjen. Ebben a helyzetben Helén megpróbálta elnyomni magában az Isten hívó szavát. Az egyik látomásában megjelenő szenvedő Krisztus szemrehányó szavai azonban arra kényszerítették, hogy helyet keressen magának egy kolostorban. Több kolostor kapuján is bekopogott, de sehová sem vették fel. 1925. augusztus 1-én lépte át az Irgalmasság Anyjáról nevezett kongregáció küszöbét Varsóban a Zytnia utcában...

A rendben Faustyna Maria nővér nevet kapta. Újoncidejét Krakkóban töltötte, és itt tette le örök fogadalmát - a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre.
Kívülről semmi sem árulta el rendkívül gazdag misztikus életét. Buzgón teljesítette kötelességeit, hűségesen követte rendje szabályait, áhítatos, hallgatag volt, de derűs, tele jóindulattal és önzetlen felebaráti szeretettel.
Egész életében következetesen törekedett együttműködni Jézussal a lelkek megmentése ügyében...
Fausztina nővér felajánlotta életét a bűnösökért, a lelkek megmentéséért, emiatt is különböző szenvedések érték.

Élete utolsó éveiben megerősödtek belső szenvedései, az ún. „lélek passzív éjszakája", valamint testi fájdalmai: előrehaladott állapotba került tuberkulózisa, mely megtámadta tüdejét és az emésztőrendszerét.
Fizikailag egészen felemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesültségben, a szentség hírében halt meg 1938. október 5-én, alig harminchárom évesen.
A Szentatya 1993. április 18-án boldoggá-, 2000. április 30­án pedig szentté avatta Fausztina nővért, s kihirdette az Isteni Irgalmasság ünnepét az egész világra!
Erre az egyszerű, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetesnőre az úr Jézus olyan missziót bízott, ami az egész világnak szól: az Irgalmasság üzenetét. „Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével - mondta Jézus. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani".

„Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben, ... hogy közöld a lelkekkel nagy irgalmamat, melyet irántuk érzek, és bátorítsd őket: bízzanak irgalmam mélységében".

„Előkészíted a világot végső eljövetelemre".
Krakkóban, Szt. Fausztina nővér kolostorának területén hatalmas bazilika épül az Isteni Irgalmasság tiszteletére, melynek alagsorában magyar kápolna is kiképzésre kerül. Ennek berendezésére a Magyar Katolikus Püspöki Kar elvi támogatása mellett, magyar közadakozásból kerül sor. Az elgondolás országos összefogására létre jött az 
ISTENI IRGALMASSÁG ALAPÍTVÁNY, melynek címe: 3301 EGER, Pf.: 80.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETE,
MELYET JÉZUS NYILATKOZTATOTT KI A LENGYEL FAUSZTINA NŐVÉRNEK!

Rendkívül nagy evangelizációs jelentőséggel bír, úgy az egyéni lelkiség, mint az egész emberiség életében. „Előkészíted a világot végső visszatérésemre!". Krisztus valamennyiünket felhív a lelki megújulásra és apostolkodásra. Jézus különösen jutalmazza az Isteni Irgalmasság üzeneteinek terjesztését. „Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek!"
Fausztina nővér Jézus diktálására lejegyezte az Isteni Irgalmassággal kapcsolatban mindazon lehetőségeket, melyek a lélekmentés hatékony eszközei. A Napló nyomán az Egyház az Isteni Irgalmasság öt kultuszát engedélyezte:

1. AZ IRGALMAS JÉZUS KÉPE:
Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két hatalmas sugár tört elő, egy piros és égy halvány.... Kis idő múlva azt mondta Jézus: "Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom, bízom Benned".
„Azt kívánom, hogy a képet... húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!"...
Mint feltámadt Üdvözítőt ábrázolja Őt a kép, aki szenvedése és kereszthalála árán megváltott minket.
Krisztusnak ezen a képén jellemző a két sugár.
„A halvány sugár a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek élete...
Boldog, aki ezek árnyékában él." A lelket a keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja meg, és legbőségesebben az Oltáriszentség táplálja. A két sugár tehát a szentségeket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti - amelynek bibliai jelképe a víz, valamint az újszövetséget Isten és ember között, amelyet Jézus az Ő vére által kötött...
A kép így értelmezett kultuszához az Úr különböző ígéreteket fűzött: örök üdvösséget, a keresztény tökéletesség útján nagy előrehaladást, a boldog halál kegyelmét és minden más kegyelmet, melyet az emberek bizalommal kérnek. „A kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára."

2. AZ IRGALMASSÁG ÜNNEPE:
„Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe."
Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced, amit Nagypénteken kell elkezdeni.
„Aki ezen a napon az Élet Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el."
„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is."

EME NAGY KEGYELMEK ELNYERÉSÉHEZ TELJESÍTENI KELL AZ ISTEN IRGALMA IRÁNTI TISZTELET FELTÉTELEIT, MELYEK:
-a bizalom Isten jóságában
-a felebaráti szeretet gyakorlása
-a megszentelő kegyelem állapotában (szentgyónás után) méltó Szentáldozás.
Jézus mondta: „Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot Irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat."

3. AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFŰZÉRE:
Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak. Ezzel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. ...
A hívők elnyerhetik Krisztus ígéretét,
mely főleg haláluk óráját illeti: a megtérés kegyelmét és a békés halált. Nemcsak azok, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, hanem a haldoklók is, akik mellett ezt mások mondják. Jézus mondta: „Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket". Az általános ígéret így hangzik: „Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ... ha ez megegyezik akaratommal." Mindaz, ami nem egyezik Isten akaratával, nem jó az embernek sem, főleg örök boldogságára vonatkozóan.
Más helyen ezt mondta Jézus: „E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget."
„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján."

Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.
Nagy szemekre: „Örök Atya!
Felajánljuk Neked a Te mindenek felett szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak akit mi is oly nagyon szeretünk, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért."
Kis szemekre: „Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!"
Befejezésre (háromszor):
„Szent Isten, Szent, Erős Isten, Szent, Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"

4. AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA:
„Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára."
Az úr Jézus elég pontosan megadta azt az imamódot is, ami Isten Irgalmasságának kultuszában ennek a formá­nak legjobban megfelel: „Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat! mondta Fausztinának - Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld irgalommal teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, akkor merülj el imádságban - ha röviden is - ott, ahol éppen vagy."

Három feltétel szükséges az ebben az órában mondott ima meghallgatásához:
-
Az imát Jézushoz intézzük.
-Délután háromkor történjék.
-Jézus kínszenvedéseinek értékére hivatkozzon. „Ebben az órában - mondta Jézus - kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot". (Jak 2,13)

5. AZ IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK TERJESZTÉSE:
Jézus: „Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek."
Az Isten Irgalmassága iránti kultusz lényege: az Isten iránti keresztény bizalom és a felebarát tettekben megnyilvánuló szeretete. 
(Az Isteni Irgalmasság Litániája, Kilenced az Isteni Irgalmassághoz)

Copyright © 2008 Luftfon.hu All Rights Reserved