A Szent Miklós Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése

 1. Számviteli beszámoló

A Szent Miklós Alapítvány kettős könyvvitelt vezető, kiemelkedően közhasznú besorolású alapítvány. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Összes bevétele 50 millió forint alatt van. A 224/2000. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet szerint előírt, Mérlegből és Eredménylevetésből álló 2006. évi számviteli beszámolót lásd az 1. számú Mellékletben.

 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Az Alapítvány 2006-ban költségvetési támogatáshoz az SZJA 1%-okból átutalt és az NCA működési célú pályázatain nyert összegek, valamint a Start kártyával rendelkező pályakezdő munkatárs (Mészáros Ilona) járulék- és alkalmazási kedvezményei (500 640 Ft) révén jutott.

Az SZJA 1%-okból átutalt és az NCA működési célú pályázatain nyert támogatások mindegyike esetén voltak 2005-ről áthúzódó tételek is. Az SZJA 1%-ok esetén ez 214 033 Ft volt. A 2005-ben nyert 500 000 forintnyi NCA pályázati pénzből (a támogatási szerződés azonosító száma: 00838/13/05) abban az évben 279 000 Ft érkezett meg, ebből 30 638 Ft felhasználása maradt 2006-ra, 221 000 Ft pedig 2006.01.17-én érkezett meg a számlánkra.

Az SZJA 1%-ok maradványából 40 500 Ft-ért operációs rendszert (MS Windows XP Professional Hun OEM) vásároltunk (az NCA pályázati pénzből vásárolt) új számítógépünkhöz, 172 746 Ft-ot pedig a 2006. 08. 14-21 között Miskolctapolcán megrendezett ifjúsági táborunkra (Karitász tábor) fordítottunk.

A 2005-ös NCA pályázati pénzekből – a 2005-ben elindított, az elavult irodatechnikai és számítástechnikai berendezéseink cseréjét célul kitűző programunk folytatásaként – új számítógépet és monitort vásároltunk 188 200 Ft-ért; 63 438 Ft-ot pedig rezsiköltségeink fedezésére, szakmai folyóirat, illetve a Magyar Közlöny előfizetésére költöttünk.

2006-ban az SZJA 1%-okból összesen 387 793 Ft-hoz jutottunk; ennek a közhasznú tevékenységünkkel összhangban lévő felhasználását még nem kezdtük meg, ez 2007-re marad. (Tavaly év végén, illetve 2007 elején az elmaradt önkormányzati átutalások miatt az Alapítvány ugyanis komoly anyagi nehézségekkel küzdött, ezért átmenetileg ezt a pénzt is fel kellett használnunk működőképességünk fenntartásához. Visszapótlása azóta megtörtént.).

2006-ban is benyújtottunk működési pályázatot az NCA-hoz (egy munkatárs bérének részbeni fedezésére, hirdetőtáblára, irodabútorokra, fényképezőgépre, monitorokra, vágógépre, rezsire), s 1 200 000 Ft-ot nyertünk (a támogatási szerződés azonosító száma: 01199/13/06). Ebből az összegből 2006-ban 390 000 Ft érkezett meg. 35 000 Ft-ot használtunk fel: egy zárható hirdetőtáblát készíttettünk, ahol az Alapítvány hirdetései, programjai a többi hirdetménytől elkülönítve, kulturáltan jeleníthetők meg, javítva ezzel külső kommunikációnkat.

 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Induló tőke:

200 000 Ft

2006. évben a mérleg szerinti eredmény:

-258 000 Ft

2006. évi tárgyi eszköz nettó értéknövekedése:

304 000 Ft

2006. december 31-én saját tőke:

3 055 000 Ft

2006. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközök:

762 000 Ft

 4. A cél szerinti juttatások kimutatása

            A Szent Miklós Alapítvány az 1997. évi CLVI tv. 26. § c. pontja szerinti közhasznú tevékenységi körökben, figyelembe véve az Alapító Okirat 2./ pontjában foglaltakat az alábbi célszerinti juttatásokat nyújtotta: 

Sérült csoport (Hit és Fény) nyári tábor

179 240 Ft

Nagycsaládos csoport tábora

  47 600 Ft

Ifjúsági tábor Miskolctapolcán (Karitász tábor)

258 731 Ft

 

Cél szerinti juttatások összesen

485 571 Ft

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke 

SZJA 1%

387 793 Ft

NCA (00838/13/05) 500 eFt működési támogatás II. üteme

221 000 Ft

NCA (01199/13/06) 1 200 000 eFt működési támogatás I. üteme

390 000 Ft

Önkormányzati támogatás feladat-ellátási szerződések keretében:

 

Pomáz

6 992 085 Ft

Csobánka

1 146 004 Ft

Összesen:

9 136 882 Ft

             Meg kell jegyezni, hogy a 2006-os év első felében Pomáz Város Önkormányzatához több pályázatot is benyújtottunk, amiket a bizottságok el is fogadtak, azonban az elnyert pénzek kifizetése az Önkormányzat anyagi nehézségei miatt elmaradt. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésébe beépítésre kerültek a 2006. évi kifizetetlen pályázati pénzek, így reményünk van arra, hogy ezeket 2007 folyamán megkapjuk.

 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az Alapítvány tisztségviselői közül senki sem részesült juttatásban.

 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Alapítvány tevékenységének irányítása – különös tekintettel a gazdálkodásra – a kuratórium 2006. július 6-i ülésén meghozott 2006/3-2006/7 sz. határozatainak megfelelően történt.

Az Alapítványunk által működtetett Érte, érted, egymásért Családsegítő Szolgálat feladat-ellátási szerződések keretében az év első felében Pomáz és Csobánka területén látta el a családsegítési feladatokat. Pomáz, Csobánka és Pilisszentkereszt polgármesterei 2006. július 11-én írták alá azt a családsegítő intézményi társulás létrehozására vonatkozó Társulási Megállapodást, amely az Alapítványt bízta meg e három település családsegítési feladatainak ellátásával. E megállapodás eredményeképp e tevékenységünk most már Pilisszentkeresztre is kiterjed (kiegészítő megállapodások értelmében tényleges tevékenységet Pilisszentkereszten november óta végzünk). – A jogszabályi környezet – különösen a kistérségi normatívához való hozzájutás feltételeinek változásai – szükségessé tették a megállapodás újrafogalmazását. Ezt 2006. december 4-én írtuk alá. Az ellátási szerződés a 2007. január 1. - 2007. december 31. közötti időre szól. Bízunk abban, hogy a következő év(ek)re is hasonló megállapodást tudunk kötni.

Szabó Árpád 2006 januári távozása következtében a Családsegítő létszáma már nem volt elegendő a feladatok ellátásához, ezért új munkatársat kerestünk és találtunk. Mészáros Ilonát 2006 áprilisa óta alkalmazzuk Csobánka családsegítési feladataira. Szakirányú főiskolai végzettsége mellett kedvező, hogy pályakezdőként Start kártyával rendelkezik, s ez járulék- és alkalmazási kedvezményeket jelent az Alapítvány számára (lsd. a 2. pontban).

A Pilisszentkeresztet is magában foglaló társulási megállapodás teljesítése szintén létszámbővítést igényelt. Az ottani családsegítési feladatok ellátására vettük fel Kékesi Katalint, aki egyelőre hat órában dolgozik.

2006-ban az Alapítvány anyagi helyzete az év nagy részében ha nem is jó, de legalább stabil volt – köszönhetően többek között a korábban bevezetett intézkedéseknek. Ez tette lehetővé, hogy mindkét félév végén étkezési jegyeket, szeptemberben a jogosultaknak iskoláztatási hozzájárulást, év végén pedig szerény mértékű jutalmat tudtunk adni alkalmazottainknak.

 Önsegítő, öntevékeny csoportjaink 2006-ban is rendben működtek, összejöveteleiket rendszeresen megtartották. Hagyományos nyári táborainkat (Sérült csoport tábora, Nagycsaládos tábor, ifjúsági tábor) ebben az évben is sikerült megrendeznünk. Németországi testvérvárosunk jóvoltából Mikulás alkalmából ebben az évben is több száz gyermeket tudtunk megajándékozni, Karácsonykor pedig mintegy 100 család kapott ajándékcsomagot.

Alapítványunk kulturális tevékenységének keretében 2006-ban is folytattuk a KÉSZ Dunakanyar Jobb Part csoportjával közösen szervezett „Közbeszéd, közbeszélgetés” rendezvénysorozatunkat. Január 15-én Tőkéczki László történész tartott előadást a magyar polgárosodás kérdéseiről, március 19-én pedig Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője volt a vendégünk a Pinceklubban, ahol A hitelesített és a hiteltelenített média szerepe és lehetőségei a választási kampányban címmel tartott előadást.

Február 19-én nyitottuk meg a Karitász Házban Ambrus Balázs és László Péter Sándor Visszavágyunk magukhoz című kiállítását. Február 26-án a Magyar Katolikus Rádió munkatársai és műsoraik gyakori művészvendégei Küldetésben címmel tartottak nagy sikerű kamaraestet.

Szerepet vállaltunk Pomáz Város 1956-os Emlékbizottságában is. A forradalom ötvenedik évfordulója alkalmával rendezett események sorából három rendezvénnyel vettük ki a részünket. Szeptember 10-én Téglásy Ferenc Soha, sehol, senkinek című filmjét vetítettük a film rendezőjének résztvételével, akivel a vetítés után a film létrejöttének körülményeiről, fogadtatásáról és utóéletéről beszélgettünk. Október 15-én újabb vetítésre került sor, ekkor Magyar József 1956 – A remény és a halál 19 napja című filmjét tekinthették meg az érdeklődők. A filmet követően az ’56-os pomázi események résztvevőivel idéztük fel a forradalom napjait. November 12-én Karátson Gábor Kossuth-díjas festő, író, műfordító, ’56-os elítélt volt a vendégünk, aki A börtön, mint a forradalom folytatása című előadásában számolt be személyes emlékeiről.

 
Pomáz, 2007. május 31.                                                        /Zupán Tamás/
                                                                                              /kuratóriumi elnök/

 
A jelentést elfogadta:
 

/dr. Brezanóczi János/                                                          /Csere László/
 

/Szakál Antal/                                                                       /Tőzsér Imre/
 

/Zupán Tamás/