A Szent Miklós Alapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése

 

1. Számviteli beszámoló       

A Szent Miklós Alapítvány kettős könyvvitelt vezető, kiemelkedően közhasznú besorolású alapítvány. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Összes bevétele 50 millió forint alatt van. A 224/2000. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet szerint előírt, az Alapítvány könyvelője által készített, Mérlegből és Eredménylevetésből álló 2008. évi számviteli beszámoló a jelentés mellékleteként olvasható.

2. A költségvetési támogatás felhasználása          

Az Alapítvány 2008-ban költségvetési támogatáshoz az SZJA 1%-okból részére átutalt és az NCA működési célú pályázatain nyert összegek, valamint a Start kártyával rendelkező pályakezdő munkatárs (Mészáros Ilona) járulék-kedvezményei révén jutott.

Az SZJA 1%-okból 2008-ban a 2006-os évre vonatkozó, 2007-ben benyújtott adóbevallásokon javunkra tett rendelkezésekből származó 433.743 forintot (ami javarészt 2007 őszén érkezett a számlánkra) használtuk fel az alábbi célokra:

-         táborvezetőink és tábori segítőink felkészítő tréningje (101.922 Ft)

-         a „Hétvége a családokért – családok hétvégéje” rendezvényünk kiadásai (81.295 Ft)

-         a Családsegítő Szolgálat nagytermében a bútorzat cseréje, új bútorok beszerzése (250.526 Ft)

Még a 2007-es évben az NCA-tól működési célokra (rezsiköltségre és egy munkatársunk bérének részbeni fedezésére) 400.000 Ft-ot nyertünk (NCA-KM-07-P-0355). Ebből az összegből 2007-ben 66.741Ft-ot használtunk fel rezsiköltségeink fedezésére. A megmaradó 333.259 Ft-nyi összeget 2008-ban Mayerné Rajna Erzsébet (alapítványi ügyintéző) bérére és annak járulékaira fordítottuk.

Az NCA-hoz 2008-ban is benyújtottunk működési célú pályázatot. Ezen 900.000 Ft-ot nyertünk. Ebből a közüzemi költségeink fedezésére 422.200 Ft-ot, kommunikációs költségekre (posta- és telefonköltség) 200.000 Ft-ot fordítottunk. A fennmaradó 277.800 Ft-ért tárgyi eszközöket (irodabútorok) vásároltunk, ezáltal hasznos, zárható tároló helyekhez jutottunk, egyúttal kulturáltabbá tettük a Családsegítő Szolgálat nagytermét mint közösségi helységet.

2008-ban a Pest Megyei Közgyűléshez benyújtott pályázatunk (ESZA IFJ-GY-KM-07-TÁ-0098) alapján az Elnöki keretből 100.000 Ft-ot nyertünk. Ezt az összeget a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára szervezett nyári táborunkra fordítottuk.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Induló tőke:

200 000 Ft

2008. évben a mérleg szerinti eredmény:

- 3604 eFt

2008. december 31-én saját tőke:

1675 eFt

2008. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközök:

1196 eFt

A mérleg szerinti eredményben mutatkozó negatívum annak a következménye, hogy a kistérségi Önkormányzati Társulás a családsegítő szolgáltatás után járó, szerződés szerinti kistérségi normatívából 3572eFt-ot csak 2009.01.12-én utalta át az Alapítvány számlájára.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

            A Szent Miklós Alapítvány az 1997. évi CLVI tv. 26. § c. pontja szerinti közhasznú tevékenységi körökben, figyelembe véve az Alapító Okirat 2./ pontjában foglaltakat célszerinti juttatásként a pályázatokon nyert összegek teljes egészével támogatta csoportjainak működését.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke

SZJA 1% (2006–os évre vonatkozó bevallásokból)

433.743 Ft

SZJA 1% (2007–os évre vonatkozó bevallásokból)

434.407 Ft

NCA (NCA-KM-07-P-0355) – 2007-es pályázat maradványösszege

333.259 Ft

NCA – 2008-as pályázat összege

900.000 Ft

Pest Megyei Közgyűlés (ESZA IFJ-GY-KM-07-TÁ-0098)

100.000 Ft

 

Önkormányzati társulási támogatás feladat-ellátási szerződés keretében:

10.764.000 Ft

A helyi önkormányzatoktól pályázati úton elnyert támogatások:

Pomáz Város Polgármesteri Hivatalától:

 

Hit és fény sérült csoport nyári tábora

150.000 Ft

Hit és fény sérült csoport évközi programjai

100.000 Ft

Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek nyári tábora

200.000 Ft

Az Idős Klub programjai

  90.000 Ft

Őszi szünidei tábor

  70.600 Ft

Összesen:

610.600 Ft

A 2007–os évre vonatkozó bevallásokból származó 434.407 Ft-nyi SZJA 1%-ok felhasználását még nem kezdtük meg.

 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

            Az Alapítvány tisztségviselői közül senki sem részesült juttatásban.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Alapítvány közhasznú tevékenységének középpontjában az Érte, érted, egymásért Családsegítő Szolgálat működtetése állt. 2007. december 10-én kötöttünk szerződést a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával (DPÖTKT) a családsegítés feladatainak kistérségi szinten (Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt) történő ellátására. A szerződés a 2008. január 1. – 2008. december 31. közötti időszakra szólt. A Szolgálat szakmai tevékenységéről készített beszámolót az említett önkormányzatok Társulási Tanácsa 2008 novemberében elfogadta.

A feladat-ellátási szerződéssel – és így a Családsegítő Szolgálat működtetésével –kapcsolatban problémát jelentett az, hogy míg a szerződésben foglalt, ún. alapnormatíva összege rendben, havi egyenletességgel érkezett, ezzel szemben a kistérségi feladatellátás okán járó kistérségi normatíva esetében ez nem így történt. Ebből az év végéig egyetlen fillért sem kaptunk. Érdeklődő-sürgető leveleinkre nem kaptunk választ. A 2008-as év elején ugyan jelentős pénzeszközökkel rendelkeztünk, mivel a 2007. évi kistérségi normatíva nagy része szintén késve, csak 2007 december közepe táján érkezett meg a számlánkra – ezt azonban a 2008-as év során feléltük. Bízva ugyanis az önkormányzatok arra vonatkozó ígéretében, hogy a kistérségi normatíva egyenletes folyósításának ügyét rendezik, a családsegítési feladataink magas színvonalú ellátása érdekében – szerződéssel – pszichológust és családterapeutát alkalmaztunk, továbbá biztosítottuk a Családsegítő Szolgálat munkatársainak szupervízori segítését is. Az Alapítvány fontosnak tartja a Családsegítő munkatársainak képzését is, ezért (ún. kredit pontokat érő) képzésüket is támogatta. - Mindezek – továbbá a közüzemi díjak jelentős emelkedése miatt – az év végére az Alapítvány gyakorlatilag fizetésképtelen lett. Emiatt a Karitász Házat december közepétől be kellett zárnunk, mivel nem kockáztathattuk a nagymértékű eladósodást. Ennek következtében a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat ekkor ügyeleti jelleggel működött az SZSZK épületében. A Házat csak 2009 január közepén nyitottuk újra. 2009.01.12-én ugyanis a DPÖTKT kifizette az elmaradt kistérségi normatíva összegét, s így lehetővé vált a további működés. – (Meg kell jegyezni, hogy a 2009-es évre kötött ellátási szerződés szövegében már szerepel, hogy a helyi önkormányzat megelőlegezi a kistérségi normatíva havi összegét – ebből azonban eddig semmi sem lett. Ez nagyon óvatos gazdálkodást tesz szükségessé.).

A vázolt problémák ellenére – eltekintve a december végi átmenti állapottól - a Családsegítő Szolgálat működtetése működése stabil volt a 2008-as esztendő folyamán. Bár a jutalmazásra fordítható összeg jelentős mértékben csökkent, a béren kívüli juttatásokat (étkezési jegy, beiskolázási segély) fenn tudtuk tartani ebben az évben is.

Az Alapítvány 2008. január 1-től részmunkaidőben új munkatársat foglalkoztat Mayerné Rajna Erzsébet személyében, alapítványi adminisztrátori munkakörben. Feladata az Alapítvány nyilvántartásainak naprakész vezetése, a házi pénztár kezelése, az Alapítvány ügyeinek intézése. Ezen tevékenysége mellett szükség szerint a Családsegítő adminisztrációs tevékenységébe is besegít. Munkájának eredményeképp az Alapítvány folyó ügyei jobban áttekinthetők, a szükséges döntések meghozatalához nélkülözhetetlen információk könnyen hozzáférhetők.

Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az Alapítvány elismertsége abban is kifejeződik, hogy a részére felajánlott SZJA 1%-ok összege – ugyan kis mértékben – de 2008-ban is nőtt.

Észlelve a Családsegítő – feladataiból adódó – telefonköltségeinek jelentős megugrását, az ősz folyamán üzleti csomagot vásároltunk a Vodafone-tól. Ennek előnyös hatásait már az év vége felé észlelhettük.

A pályázati pénzekből és az SZJA 1%-okból vásárolt, a nagyteremben elhelyezett jó minőségű irodabútorok programjaink, foglalkozásaink kulturáltabb körülmények közötti lebonyolítását teszik lehetővé, továbbá zárható szekrényeket biztosítanak csoportjaink működéséhez. Lehetőségeink szerint szeretnénk ezt a bútorozási programot 2009-ben is folytatni.

Hasonlóan a 2007-es évhez, 2008-ban is meg tudtuk rendezni a táborszervezők és vezetők (MÉTA Klub) felkészítő, képző táborát. A csoport tagjai év közben is heti rendszerességű foglalkozáson vettek részt.

2008-ban is megtartottuk a „Hétvége a családokért – családok hétvégéje” rendezvényünket.

A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára nyáron egy hetes táborozást szerveztünk Miskolctapolcára 30 fő részvételével, ahol a szervezett programok (Diósgyőri vár látogatás, kirándulás, számháború, strandolás) alkalmával a közösségben együttélés megtapasztalása, egymás elfogadása, kulturális értékeink megbecsülése stb.) természetes módon vált élménnyé számukra. - A nyári táborban velünk nyaralt gyerekekkel év közben kéthavonta közös programokat szerveztünk (kirándulás, kézműves foglalkozás, ajándékkészítés, stb.)

A Nagycsaládos csoport által szervezett „Hagyományőrző tábor” 60 gyereknek nyújtott helyben egy hetes programot.

Az őszi szünidőben szerveztük meg három napos őszi táborunkat, élménnyé téve a szünidőt azon gyermekek részére, akiknek más lehetőségük nincs a szünidő hasznos eltöltésére. Itt is a fiatal segítők bevonásával szerveztük a programokat, az Alapítvány által fenntartott épületben és parkjában, játékokkal, kézműves foglalkozással, és kirándulással tarkítva az együtt töltött időt.

Alapítványunknál hagyomány a Mikulás ünnepség, amelyen 2008-ban is több mint 200 gyermeket ajándékozunk meg, nagy örömükre.

Sérült Csoportunk és önkéntes segítőik nagy sikerrel rendezték meg nyári egy hetes táborukat 35 fő részvételével Devecserben. Év közben a kéthetenkénti összejövetelek és szervezett programjaik nagy élményt jelent a fogyatékkal élőknek és nagy segítséget az őket gondozó családtagoknak.

Idős Klubunk tagjai kéthetente jönnek össze, hogy megbeszéljék ügyes-bajos dolgaikat és közös programokon vegyenek részt. Több alkalommal meghívott előadókat hallgattak, és kiránduláson vettek részt. Tavasszal ellátogattak a Piliscsabán lévő Pázmáneumba, ősszel Zirc és környékének nevezetességeit láthatták a résztvevők.

A nehéz körülmények között tanulásban akadályozott, vagy tanulási nehézséggel küszködöket a tanév folyamán heti rendszerességgel segítették önkéntes korrepetáló tanáraink.

 

        Pomáz, 2009. június 20.

                                                                                                                   /Zupán Tamás/   
           
                                                                                                    /kuratóriumi elnök/

 
        A jelentést elfogadta:

 

            /dr. Brezanóczi János/                                                          /Csere László/

 

             /Szakál Antal/                                                                       /Tőzsér Imre/

  

        /Zupán Tamás/