Hitvallás

Hitvallás

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtõjében.
És Jézus Krisztusban,
az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektõl,
született Szûz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus
alatt; megfeszítették,
meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el
ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bûnök bocsánatát,
a test föltámadását

és az örök életet. Amen.

Nicea-konstantinápolyi hitvallás 

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak Teremtõjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született
az idõk kezdete elõtt. Isten az Istentõl,
Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentõl,
született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegû, és minden általa lett.
Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért
leszállott a mennybõl.
Megtestesült a Szentlélek erejébõl
Szûz Máriától, és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk
keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott a halottak közül;
az Írások szerint, fölment a mennybe,
ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsõségben
ítélni élõket és holtakat,
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben
Urunkban és éltetõnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik;
akit éppúgy imádunk és dicsõítünk,
mint az Atyát és a Fiút.
Õ szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus
és apostoli Anyaszentegyházban,
vallom az egy keresztséget
a bûnök bocsánatára,
várom a holtak feltámadását
és az eljövendõ örök életet. Amen.