Évközi 33. vasárnap – 2022. nov. 13.

MISEREND, MISESZÁNDÉKOK

Vasárnap (11.13.),évközi 32.09:00 templomgitároselhunyt Király Istvánné Annáért
 18:00 templomZöld és Fülöpp családok élő és elhunyt tagjaiért
Kedd (11.15.)Nagy Szt. Albert07:00, templomIgeliturgia
Szerda (11.16.)Skóciai Szt. Margit18:00, templomIgeliturgia
Csütörtök (11.17.) Nagy Szt. Gertrúd07:00, templomIgeliturgia
Péntek (11.18.)Szt. Péter és Szt. Pál Bazilikák felszentelése18:00, templomRadványi család elhunyt tagjaiért
Szombat (11.19.) előesti vasárnapi szentmiseSzt. Erzsébet18:00, kápolnaegyházközségért
Vasárnap (11.20.) Krisztus Király ünnepe09:00, templomélő és elhunyt családtagokért
18:00 templomelhunyt András dédnagypapáért

GYÓNTATÁS

A szentmisék előtt fél órával, péntekenként 17:00-17:45 a sekrestyében!! 

Kérjük a kezdő időpontra jöjjenek! Vasárnap nincs gyóntatás, csak ha Ádám Miklós atya misézik, mert ezalatt Péter atya gyóntat a sekrestyében! Megbeszélés alapján külön is lehet!

Plébániai iroda (normál) rendje: kedd, csütörtök 10:00-12:00; szerda, péntek 13:00 – 17:00! Telefon: 26/325-006; E-mail: pomaziplebania.iroda@gmail.com

Heti hirdetések:

  • MKPK körlevele Árpádházi Szt. Erzsébet ünnepére,

a szegények világnapja alkalmából! Lásd alul!

  • A borítékban listán leadott elhunytakért (fizetség nélkül!) novemberben az összes szentmisét felajánljuk!
  • Péter atya a héten hétfőtől csütörtökig lelkigyakorlaton lesz, ezért kedden, szerdán, csütörtökön a rendes miserendben igeliturgiák lesznek áldoztatással.
  • Jövő vasárnap (és az előesti szombati misén is)  országos gyűjtés lesz a Karitász javára, a mise-persely adományokat küldjük tovább!
  • Dicsőítés és közbenjáró ima, jövő vasárnap (11.20.), most 16:45-17:45 -ig lesz a szentmise előtt a templomban!

Egyéb:

  • Felnőtt szentségi felkészítő (keresztség, elsőáldozás, bérmálás – katekumenátus), még lehet csatlakozni, várjuk a jelentkezőket, következő alkalom nov. 25. péntek, 19:00, Plébánia!
  • A 30 éve működő Szent Cecília Kórusnak sok idős tagja van, ezért kérnénk a különböző egyházi csoportok jó hangú tagjait, valamint a közelmúltban Pomázra költözött testvéreket, akik jó hallás és a szép hang talentumát kapták a Jóistentől, kamatoztassák azt, és kapcsolódjanak be a Kórus munkájába. Énekpróbát szerdánként 18:00-20:00 óra között tartunk a templom melletti közösségi házban. Közeleg az új egyházi év, ilyenkor legideálisabb kórustaggá válni, hisz énekeinkkel végigkísérjük az egyházi év ünnepeit, hozzásegítve a híveket az adott ünnep lelki elmélyítéséhez!
  • Újítsd meg csodáidat! Lelki hétvége a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében (tanítások, dicsőítés, Tűz és Fény szentségimádás, közbenjáró ima, ima csodás gyógyulásokért), dec. 3-4., Budapest, Szt. Margit Gimnázium Sportcsarnok. Plakát! Jelentkezés: https://www.ujitsdmegcsodaidat.org
  • Jezsuita újságok a templomban a polcon!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére 2022

Kedves Testvérek!

Huszonnégy év – ez kevesebb, mint egy emberöltő. Mindössze ennyi adatott az egyik

legismertebb magyar szentnek, a szolgálatkész fiatalok, az édesanyák és az özvegyek

példaképének, Árpád-házi Szent Erzsébetnek. A tevékeny szeretet földi megtestesítője mégis

teljes életet élt. Abban a rövid időben, ami itt a Földön adatott neki, volt vidám gyermek,

szerelmes feleség, szerető édesanya, gyászoló özvegy, de mindenekelőtt az elesetteken segítő

ember. Olyan, aki meggyőződésből és teljes odaadással tette a jót. Életszentsége kortársai

számára teljesen nyilvánvaló volt, ezért is volt lehetséges, hogy alig három évvel a halála után

már a szentek között tisztelték.

Árpád-házi Szent Erzsébet évről évre visszatérő ünnepe jó alkalom, hogy felemeljük

tekintetünket saját életünk mindennapi problémáiról és kinyissuk szívünket a nálunk nehezebb

helyzetben lévők felé. II. András királyunk lánya jól ismerte Szent Jakab apostol

figyelmeztetését: „az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában” (Jak 2,24).

Szent Erzsébet élete maga volt a tanúságtétel. Tanúságtétel Krisztus mellett, tanúságtétel

a szeretet határtalansága mellett. Vagyonát teljes egészében a szegények, rászorulók

támogatására fordította. Csodái, legendái évszázadok óta adnak világszerte iránymutatást

kereszténységből és emberségből mindenkinek. Életének megrendítő mozzanata, hogy egyszer

a templomban, Szűz Mária előtt levette fejéről a koronát és arccal a földre borult, mert úgy

érezte, nem lehet díszesebb korona a fején, mint égi Édesanyjának. Ebből az apró cselekedetből

is láthatjuk, hogy szolgálata nem pusztán öncélú segítés volt, hanem Isten Országának

tettekben megnyilvánuló hirdetése.

XVI. Benedek pápa így ír az Egyház karitatív tevékenységéről a Deus caritas est

kezdetű enciklikában: „Az Egyház lényege hármas feladatban mutatkozik meg: Isten Igéjének

hirdetése (kerygma-martyria), a szentségek ünneplése (leiturgia), a szeretet szolgálata

(diakónia). E három feladat kölcsönösen föltételezi egymást, és nem szakíthatók el egymástól.

A szeretetszolgálat az Egyház számára nem valamiféle jótékonyság, amit másokra is rá lehetne

bízni, hanem a lényegéhez tartozik, tulajdon lényegének mellőzhetetlen kifejezése” (Deus

caritas est, 25).

Ez az a lelkület, amelyet igyekszünk megvalósítani Egyházunk karitatív tevékenységei

során is. Ne feledjük, hogy Krisztus követőinek a rászorulókat segítő szolgálata már a kezdeti

időkben kivívta a pogányok csodálatát is, és figyelmüket a keresztény közösségre irányította.

Kétezer éves történelmünk során az Egyház tagjai minden történelmi korban törekedtek

szeretettel segíteni a rászorulókon, így téve tanúságot arról, hogy Krisztushoz tartoznak.

A Katolikus Karitász munkatársai, önkéntesei azon dolgoznak, hogy a Szent Erzsébet

életében megnyilvánuló tevékeny szeretet ma is része legyen Egyházunk mindennapjainak. Az

ő példája nyomán a Katolikus Karitász is magáénak vallja Ferenc pápa gondolatát, amelyet

idén október 19-én a Világélelmezési Fórum résztvevőihez címzett: „magát az embert kell a

figyelem középpontjába állítani, teljes valóságában és minden valós szükségletével együtt,

főként a nélkülözőkre gondolva”. Február óta a nélkülözők új csoportjával találkozunk. Hazánk

igyekszik minden olyan eszközzel segíteni, ami a leginkább rászorulók és a béke érdekében áll.

A Katolikus Karitász munkatársai a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szándéka szerint

folyamatosan jelen vannak a magyar-ukrán határnál, segélyszállítmányokat juttatnak el

Kárpátaljára és a háborús övezetekbe is. Komplex segítséget adnak a hazánkban letelepedni

vágyóknak: gyorssegély mellett albérleti támogatással, jogi ügyekben vagy munkahely- és

iskolakeresésben nyújtott tanácsadással, ám a legfontosabb, hogy személyes jelenléttel,

emberséggel, krisztusi szeretettel fordulnak a rászorulókhoz.

Keresztény emberként minket különösen is elborzaszt a háború. Hiszünk benne, hogy

egymás kölcsönös tisztelete, megértése az, ami előmozdíthatja a békét. Pontosan hatvan éve,

1962 őszén kezdődött a II. Vatikáni Zsinat, amelynek egyik központi gondolata éppen a béke

volt. A zsinati atyák szerint a béke „annak a rendnek a gyümölcse, melyet Teremtője oltott bele

az emberi társadalomba, s amelyet az egyre nagyobb igazságosságra szomjazó embereknek kell

megvalósítaniuk” (II. János Pál pápa üzenete a Béke 35. világnapjára; 2002. január 1.).

Nem is kell azonban hazánkon kívülre néznünk, hogy nehéz helyzetben lévőket

találjunk. Itthon is szembesülünk az energia és az élelmiszerek drasztikus áremelkedésével,

tapasztaljuk hétköznapjainkban is, hogy számos családnak, közösségnek, iskolának vagy

vállalkozásnak jelentenek súlyos nehézséget a megemelkedett költségek. Szent Erzsébet

példáját követve arra buzdítunk mindenkit, hogy az előttünk álló nehéz időkben legyünk

hasznos eszközök Isten kezében, vegyük észre a környezetünkben segítségre szorulókat és

lehetőségeink szerint vegyünk részt a krisztusi cselekvő szeretet gyakorlásában. Ferenc pápa

erre buzdított szeptember 27-én, Páli Szent Vince szavait ajánlva követői figyelmébe a

közösségi médiában írt bejegyzésében: „Kérjük az Egyház és a magunk számára a kegyelmet,

hogy meglássuk az éhező, szomjazó, idegen, ruháitól és méltóságától megfosztott, beteg,

rabságban lévő emberben az Úr Jézust”.

Bizalommal kérjük híveinket, hogy november 20-án, vasárnap perselyadományaikkal is

segítsék Egyházunk karitatív és szociális szolgálatát, amely Isten gondviselő, irgalmas

szeretetét mutatja fel.

Kelt Budapesten, 2022. november 5.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia