Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük,
hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk.
Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük,
hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása
legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat,
és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.
Ámen.

Kilenced az Isteni Irgalmasság ünnepe előtt

KILENCED AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE ELŐTT
Azt kívánom – mondta Jézus Fausztina nővérnek – hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet mentsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába (…). Atyámat mindennap fogod kérni, hogy keserves kínszenvedésemre való tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a lelkeknek.”
AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE
Ezt az imádságot Jézus Vilniusban, 1935-ben diktálta le Fausztina nővérnek. A következő kinyilatkoztatásokban megmutatta értékét és hathatóságát, és hozzáfűzte ígéreteit. Ebben az imában felajánljuk az Atyaistennek Jézus Krisztus „Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét”, egyesülünk az ő keresztáldozatával, amelyet a világ megváltásáért vállalt. Amikor felajánljuk az Atyaistennek az ő „szeretett Fiát”, a legerősebb motívumhoz folyamodunk, hogy meghallgatást nyerjünk. Saját magunkért és az egész világért könyörgünk. A „nekünk” az imádkozót jelenti és mindazokat, akikért az imádkozó szeretne, vagy köteles imádkozni. Azonban az „egész világ” az minden ember, aki a földön él és a tisztítótűzben szenvedő lelkek. Amikor e rózsafüzér szavaival imádkozunk, az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk, amely – a bizalom mellett – a kegyelmek elnyerésének nélkülözhetetlen feltétele.
„Úgy tetszik nekem – ígérte Jézus – hogy megadjak mindent, amit ezzel az imával kérnek tőlem” (1541) és hozzátette: „ha az (…) megegyezik akaratommal” (1731). A részletes ígéretek a halál órájára vonatkoznak: a boldog és nyugodt halál kegyelmét jelentik. Ezt a kegyelmet nemcsak azok kérhetik, akik bizalommal és kitartóan imádkozzák a rózsafüzért, hanem a haldoklók is, akik mellett mások e rózsafüzér szavaival imádkoznak. „A papok – mondta Jézus – úgy fogják a bűnösöknek ezt nyújtani, mint az utolsó mentőövet. Ha csak egyszer is elimádkozza valaki, legyen bár a legmegátalkodottabb bűnös, elnyeri végtelen irgalmam kegyelmét” (687). Legalább egyszer, de olyan hozzáállással, amely egyezik az ima tartalmával, elsősorban hittel, bizalommal és alázattal, valamint őszinte és mély bűnbánattal.
Szentolvasó az Isteni Irgalmassághoz 
(rendes rózsafüzéren imádkozható)
Bevezetés: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne végy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól! Ámen. 
Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 
Nagy szemekre:Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért (egyszer). 
Kis szemekre:Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak (tízszer). Befejezésre:Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak (háromszor).

AZ ISTENI IRGALMASSÁG LITÁNIÁJA
Fausztina nővér naplójának kifejezéseiből lelkiatyja állított össze.
Uram, irgalmazz!                                    Hívek megismételik!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atya Isten,                        válasz: Irgalmazz nekünk!Megváltó Fiú Isten,
Szentlélek úristen,
Szentháromság egy Isten,
Isteni Irgalom, a Teremtő fenséges tulajdonsága,     válasz: Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége,Isteni Irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete,Isteni Irgalom, a Szentháromság felfoghatatlan titka,Isteni Irgalom, a Magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése,
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében,
Isteni Irgalom, aki a semmiből hívsz létre minket,Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet,
Isteni Irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket,Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől,
Isteni Irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából,Isteni Irgalom, aki megigazulttá teszel minket a Megtestesült Igében,Isteni Irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz,
Isteni Irgalom, aki kitörsz Jézus Szentséges Szívéből,Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az Irgalom Anyját adtad nekünk,
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában,
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes Egyház megalapításában,
Isteni Irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal,Isteni Irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és bűnbánat szentségében.
Isteni Irgalom, akit ajándékul kaptunk az Oltáriszentségben és az egyházi rend szentségében,
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre,
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében,Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében,
Isteni Irgalom, aki beteljesülsz a szentéletűek tökéletesítésében,
Isteni Irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása,
Isteni Irgalom, az aggódó szívek vigasza,
Isteni Irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye, Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert,
Isteni Irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel,Isteni Irgalom, a haldoklók békéje,
Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője,
Isteni Irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége,Isteni Irgalom, minden szentnek koronája,
Isteni Irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása,
   Isten Báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.– Kegyelmez nekünk!
  Isten Báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szentmisében.– Hallgass meg minket!
  Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.– Irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz!    Hívek megismételik!

P. Az úr gyengéd irgalma van minden művén.H. Mindörökké énekelem majd az úr irgalmát.
 Könyörögjünk!Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te Szent Akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom.A mi Urunk Jézus Krisztus, az Irgalom Királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas. Amen.

KILENCED AZ ISTENI IRGALMASSÁGHOZ
ELSŐ NAP: „Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg bűnösöket, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz, keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.”Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged.Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiség re, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.
MÁSODIK NAP: „Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe.Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre. „
Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, min Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Amen.

HARMADIK NAP: „Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigasztaló csepp.”
Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mind­nyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a Mennyei Atya iránt lángol.Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Amen.
NEGYEDIK NAP: „Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”
Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas Szí­ve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! Ámen.

ÖTÖDIK NAP: „Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet – az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat.”
Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét!
Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévely­gő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Amen.
HATODIK NAP: „Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyerme­keket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősí­tettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.”
Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az úr trónja előtt. Felszálló il­latukat maga az úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen.
HETEDIK NAP: „Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.”
Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat – végtelen irgalmasságodat – különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és remé­nyük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: „A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.”
NYOLCADIK NAP: „Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nekik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük…Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.”
Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét. Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.
KILENCEDIK NAP: „Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam ‘Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod!E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.”
Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket.Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megte­hetsz.Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét…

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETE:
Jézus szándéka vigasztaló. A világ teljes megújulását akarja elérni. „Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, hanem irgalmas Szívemre szorítani …a büntetést csak akkor alkalmazom, ha ők maguk kényszerítenek erre. Nem szívesen nyúlok az igazságszolgáltatás kardjához. Az igazság napja előtt az irgalmasság napját küldöm”. Az Irgalmasság üzenete utolsó esély! „A papok úgy fogják a bűnösöknek nyújtani, mint az utolsó mentőö­vet.”
„Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében.” „Ha a lélek már oszló hulla lenne, s emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már minden el volna veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket.”„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök mint igazságos bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját.”
JÉZUSOM, BÍZOM BENNED!
JÉZUS SZAVAI FAUSZTINA NŐVÉRHEZ:
„Azt akarom hogy a bűnösök félelem nélkül jöjjenek Hozzám. A legnagyobb bűnösöknek különös joguk van Irgalmasságomra. Ha bűneik még oly elvetendők volnának is, megörvendeztetnek akkor, ha Irgalmasságomnál keresnek menedéket. Elhalmozom őket szeretetemmel várakozásukon felül. Nem tudom megbüntetni azt, aki Irgalmasságomban bízik!”
„Én bőkezűbb vagyok a bűnösökhöz, mint az igazakhoz, hiszen miattuk jöttem le a Földre. Miattuk ontottam Véremet, azért ne féljenek Hozzám jönni!”
„Kívánom, hogy a papok hirdessék a bűnös lelkeknek nagy Irgalmasságomat. Én vagyok a Szeretet és irgalom. Még a legnagyobb bűnöst sem tudom megbüntetni, ha szánalomért kiált Hozzám, hanem megbocsátok neki végtelen Irgalmamban.”
„Mondd meg a papoknak, akik Irgalmasságom apostolai akarnak lenni: amikor kimeríthetetlen Irgalmasságomat hirdetik, szavaiknak oly erőt és kenetet adok, hogy tőlük a legkonokabb bűnös szíve is meglágyul.”
„Ha egy bűnös Irgalmasságomhoz fordul, megdicsőít Engem és tiszteli szenvedésemet. Halála óráján megvédem őt … Ha egy lélek Irgalmasságomat magasztalja, megremeg tőle a sátán és a pokol mélységébe menekül.”
„Leányom, ne hagyj fel küldetéseddel!Vigasztald Szívemet, mely a bűnösök iránti Irgalmamban felemésztődik!”Amen